كارگاه

  
دومين هيات مديره انجمن روانشناسي ايران-شعبه استان اصفهان کمينه

دومين هيآت مديره انجمن روانشناسي ايران- شعبه استان اصفهان

 

رئيس هيات مديره شعبه استان: دکتر ابوالقاسم نوري 

 )دکتر امير قمراني (نائب رئیس شعبه استان 

 دکتر ليلا اسماعيلي (حسابدار شعبه استان) 

دکتر محمدرضا مصاحبي (مسئول کمیته آموزش و پژوهش شعبه استان)

 

خانم فرزانه دباشي (مسئول کمیته دانشجویی و مدیریت اعضای شعبه استان) 

دکتر مرضيه مشتاقي (مسئول کمیته آموزش شعبه استان)  

 

جلسه هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران-شعبه استان اصفهان مورخ چهارشنبه 4 آذر 1394