English (United States) فارسى (ايران)
   


اساسنامه انجمن روانشناسی ایران کمينه

بسمه تعالي

 اساسنامه انجمن روانشناسی ایران

 فصل اول – كليات و اهداف

ماده 1- به‌ منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علم روانشناسی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط به انجمن روانشناسی ایران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.

ماده 2- موضوع انجمن: انجمن، بنیادی غير انتفاعي است و در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي و کاربردی و خدماتی و حرفه­ای و فنی فعاليت مي­كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رييس هيأت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد.

ماده 3- (اصلاحی) مركز انجمن در ایران- تهران- بزرگراه آفریقا (جردن)- خیابان سعیدی- پلاک 8- واحد 6 مي‌باشد و پس از موافقت كميسيون انجمن­هاي علمي مي­تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.

ماده 4- انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم – وظايف و فعاليت­ها

ماده 5- به ‌منظور نيل به هدف­هاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به‌عمل خواهد‌آورد:

1-5- ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملي و بين‌المللي بین محققان و متخصصاني كه به گونه­ای با علم روانشناسی سروکار دارند.     

2-5- همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح‌ها و
برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.

3-5- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.

4-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي

5-5- تشکیل گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي

6-5- انتشار كتب و نشريات علمي.

 فصل سوم – انواع و شرايط عضويت

ماده 6- انواع و شرایط عضویت در انجمن عبارتست از:

1-6- عضويت پيوسته:

مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسی و رشته‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به‌عضويت پيوسته انجمن درآيند.

2-6- عضويت وابسته:

افرادی که دارای شرایط زیر هستند می­توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

الف- کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته­های مذکور در بند 1-6 باشند.

ب- کلیه افرادی كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1-6 شاغل باشند.

3-6- عضويت دانشجويي:

كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي روانشناسی به تحصيل اشتغال دارند.

4-6- عضويت افتخاري:

شخصيت­هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي روانشناسی و علوم تربیتی و علوم رفتاری و روانپزشکی و سایر علوم حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك­هاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند.

5-6- اعضاي مؤسساتي (حقوقي):

سازمان­هايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره 1- افرادی که داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1-6 مي‌باشند با تصويب هيأت مديره می­توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 2- اعضاء افتخاری کلیه مزایای اعضاء پیوسته انجمن به­جز حق انتخاب شدن به عضویت هیأت مدیره را دارا هستند.

تبصره 3- اعضاء مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

ماده 7- هر يك از اعضا سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهدكرد.

تبصره 1- پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.

تبصره 2- اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده 8- عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:

1-8- استعفاي كتبي

2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره- تأييد خاتمه عضويت با هيأت مديره است.

  فصل چهارم – اركان انجمن

ماده 9- اركان اصلي عبارتند از:

الف: مجمع عمومي                        ب: هيأت مديره (شورای اجرایی)                         ج: بازرس (بازرسان)

الف- مجمع عمومي

ماده 10 - مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.

1-10- مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي‌شود و با حضور يا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات اكثریت آراء معتبر است.

2-10- در صورتي‌كه در دعوت نخست مجمع عمومی رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي‌شود و با هر تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهديافت.

3-10- مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري با دعوت هيأت مديره يا بازرس (بازرسان) و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود.

شرایط رسمیت جلسه مجمع فوق­العاده همانند شرایط مجمع عمومی عادی مذکور در بندهای 1-10 و 2-10 می­باشد و تصمیمات آن با دوسوم آراء معتبر است.

تبصره- دعوت براي تشكيل مجامع عمومي كتبي است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاءبرسد.

ماده 11- وظايف مجامع عمومي عادی و فوق­العاده  

1-11-       انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس یا بازرسان

2-11- تصويب خط مشي انجمن

3-11-       بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

4-11-       تعيين ميزان حق عضويت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

5-11-       تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

6-11-       عزل هيئت مديره (شورای اجرایی) و بازرس (بازرسان)

7-11-       تصویب انحلال انجمن

تبصره 1- مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه­ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می­شوند.

تبصره 2- اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می­شوند.

تبصره 3- اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده­اند.

تبصره 4- مجمع عمومی فوق­العاده فوق به منظور تصمیم گیری در موارد بندهای 5-11، 6-11، 7-11 تشکیل می­شود.

ب– هيئت مديره (شورای اجرایی)

ماده 12- (اصلاحی) هيئت مديرة انجمن مركب از 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌البدل می­باشد. كه هر 3 سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند.

1-12- (اصلاحی) هيچ­يك از اعضا نمي‌تواند بيش از دو دوره متوالي (6 سال) به عضويت هيئت مديره انتخاب شود. حداکثر 2 عضو مشمول این بند در صورت کسب سه چهارم آراء حاضرین در جلسه می­توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیأت مدیره درآیند.

2-12- عضويت در هيئت مديره افتخاري است.

3-12- هيئت مديره حداكثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن، تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تشکیل وظايف خود اقدام مي‌نمايد.

4-12- كليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادارر با امضاي رئیس هیأت مدیره و خزانه­دار، همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس معتبر است.

5-12- هيئت مديره موظف است حداقل ماهی يكبار جلسه خود راتشكيل دهد.

6-12- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق، معتبر است.

7-12- كليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيأت مديره نگهداري مي‌شود.

8-12- شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات  ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهدبود.

9-12- درصورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيئت مديره، عضو علي‌البدل براي مدت باقي­ماندة دورة عضويت به جانشيني وي تعيين خواهدشد.

10-12- شركت بازرس (بازرسان) در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.

11-12- هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن­های علمی ارسال نماید.

تبصره- هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن­های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

 ماده 13- هيئت مديره نماينده قانوني انجمن مي‌باشد و وظايف اختيارات آن به شرح زير است:

1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي

2-13- تشكيل گروه‌هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آن­ها

3-13- حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول انجمن

4-13- تدوین و تصویب آیین­نامه­های اجرایی

5-13- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز نامه مالي برای طرح در مجمع عمومی

6-13- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل ‌غير.

7-13- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي

8-13- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن

9-13- جلب هدايا و كمك­هاي مالي

10-13- اهداء بورس­هاي تحقيقاتي و آموزشي

11-13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

12-13- ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالی

ج – بازرس (بازرسان)

ماده 14- (اصلاحی) مجمع عمومي عادي یک نفر را به‌عنوان بازرس اصلي و دو نفر را به عنوان علي‌البدل براي مدت سه سال انتخاب مي‌نمايد.

بصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع می­باشد.

ماده 15- وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است:

1-15- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

2-15- بررسي گزارش سالانه هيأت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي

3-15- گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

تبصره- كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيأت مديره براي بررسي در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگيرد.

 فصل پنجم – گروه­هاي انجمن

ماده 16- انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل  دهد كه براساس شرح وظايفي كه از سوي هيأت مديره تعيين می­شود به فعاليت مي‌پردازند.

1)         گروه­هاي تخصصي

2)       كميته آموزش و پژوهش

3)       كميته انتشارات

4)      كميته آمار و اطلاعات

5)        كميته پذيرش و روابط عمومي

6)        كميته گردهمايي‌هاي علمي

1-16- تهیه و تصویب آیین نامه، تشکیل گروه­ها و کمیته­ها با هیأت مدیره انجمن است.

 فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه

ماده 17- منابع مالي انجمن عبارتند از:

1-17- حق عضويت‌ اعضا

2-17- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي

3-17- دريافت هدايا و كمك­ها

ماده 18- درآمدها و هزينه‌هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن­هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال مي‌شود.

ماده 19- كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانك­هاي كشور نگهداري مي‌شود.

ماده 20- كليه مدارك و پرونده مالي و غيرمالي در دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود.

ماده 21- هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن­هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالی معتبر است.

ماده 22- انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به  نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند.

ماده 23- درصورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي، همان مجمع هيأت تصفيه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تصفیه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی­ها کلیه دارایی­های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 24- اين اساسنامه مشتمل بر شش فصل و بیست و چهار ماده و پنجاه و سه زيرماده و چهارده تبصره در جلسه مورخه 30/6/1374 مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد  و ماده های سه، دوازده و چهارده آن در مجمع عمومی سال 1389 مورد بازنگری قرار گرفت.