كارگاه

  
Text/HTML کمينه


 

اولین هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران-شعبه استان اصفهان
        
رئیس هیات مدیره شعبه استان:  دکتر ابوالقاسم نوری
--------------------------------------------------
  دکتر امیر قمرانی
 
--------------------------------------------------
 دکتر مریم اسماعیلی
 
دریافت رزمه....
--------------------------------------------------
 دکتر ماهگل توکلی
دریافت رزمه....
-------------------------------------------------- 
دکتر لیلا اسماعیلی
 
دریافت رزمه....
-------------------------------------------------- 
 فرشته افسر
 
دریافت رزمه....
--------------------------------------------------

 

  
دومين هيات مديره کمينه

دومين هيات مديره انجمن روانشناسي ايران- شعبه استان اصفهان

رئيس هيات مديره شعبه استان: دکتر ابوالقاسم نوري

اعضاء:

-دکتر امير قمراني

-دکتر ليلا اسماعيلي

-دکتر محمدرضا مصاحبي

-خانم فرشته افسر

-خانم فرزانه دباشي

-دکتر مرضيه مشتاقي