نشست مشترک اردیبهشت 91

سومین نشست مشترک انجمن علمی روانپزشکان و انجمن روانشناسي ايران شعبه استان آذربایجان شرقی

موضوع: رویکرد روان پویشی به موضوع هیجان (EMOTION)
سخنران: دکتر علیرضا شفیعی
پانل بحث با شرکت: دکتر بخشی پور، دکتر شفیعی، دکتر فرنام
تاریخ: سه شنبه 5 اردیبهشت، ساعت 12
مکان: سالن اجتماعات بیمارستان رازی
 

  
نشست مشترک شهریور 91

 ششمین نشست مشترک انجمن علمی روانپزشکان و انجمن روانشناسي ايران شعبه استان آذربایجان شرقی

 EMOTION
موضوع: تکامل هیجانی
سخنران: آقای دکتر سیف اله حیدرآبادی
پانل بحث با شرکت: دکتر شاهرخ امیری، دکترغلامرضا نورآذر
تاریخ: سه شنبه 7/6/91، ساعت 12
مکان: سالن کنفرانس بیمارستان کودکان
 
  
نسشت مشترک بهمن 90

نشست مشترک انجمن علمی روانپزشکان و انجمن روانشناسی ایران (شعبه استان آذربایجان شرقی)

هیجان (Emotion)

تجربه هیجان در مغز : (دکتر حسن شاهرخی)
اندازه گیری های سایکوفیزیولوژیک هیجان:(دکتر محمد علی نظری)
فرایندهای شناختی در هیجان: (آقای غلامرضا چلبیانلو)
بحث و گفتگو

زمان:15 بهمن، ساعت 12الی 14 مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی و درمانی رازی تبریز
 

  
نشست مشترک خرداد 91

چهارمین نشست مشترک انجمن علمی روانپزشکان و انجمن روانشناسي ايران شعبه استان آذربایجان شرقی
EMOTION
موضوع: ژنتیک هیجان
سخنران: دکتر لیلا مهدیزاده
پانل بحث با شرکت: دکتر شکاری خانیانی، دکتر فرهنگ، دکتر مهدی زاده
تاریخ: سه شنبه 2/3/91، ساعت 12
مکان: سالن اجتماعات بیمارستان رازی
 

  
نشست مشترک مهر 91

انجمن علمی روانپزشکان شاخه آذربایجان شرقی و گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می کند:

هفتمین نشست مشترک بین رشته ای انجمن علمی روانپزشکی ایران (شاخه آذربایجان شرقی)
EMOTION
Neuroimaging
سخنران: آقای دکتر صدر ارحامی
پانل بحث با شرکت: دکتر پورعیسی، دکتر دقیقی، دکتر سالاری
تاریخ: پنج شنبه 6/7/91، ساعت 12
مکان: سالن کنفرانس بیمارستان امام رضا طبقه اول
  
نشست مشترک اسفند 90


نشست مشترک انجمن علمی روانپزشکان و انجمن روانشناسی ایران (شعبه استان آذربایجان شرقی)


هیجان

هیجان از دیدگاه روان پویشی – دکتر علیرضا شفیعی
تشخیص هیجانات چهره – دکتر غلامرضا نورآذر
بحث و گفتگو
زمان: 20 اسفند ، ساعت 12
مکان: سالن اجتماعات مرکز آموزشی و درمانی رازی تبریز
 

  
نشست مشترک تیر 91

 

پنجمین نشست مشترک انجمن علمی روانپزشکان و انجمن روانشناسي ايران شعبه استان آذربایجان شرقی
EMOTION
موضوع: هیجان در زنان
سخنران: دکتر فاطمه رنجبر
پانل بحث با شرکت: دکترفاطمه رنجبر، دکترحسن صبوری مقدم، دکتر زهرا موسوی
تاریخ: چهارشنبه 7/4/91، ساعت 12
مکان: سالن اجتماعات بیمارستان رازی
  
نشست مشترک آبان 91

هشتمین نشست مشترک انجمن علمی روانپزشکان و انجمن روانشناسي ايران شعبه استان آذربایجان شرقی

EMOTION
هیجان، عاطفه، انگیزش
سخنران: آقای کوکبه
پانل بحث با شرکت: دکتر فرنام، آقای کوکبه، دکتر مالک
تاریخ: دوشنبه  1/8/91، ساعت 12
مکان: سالن اجتماعات بیمارستان رازی