كارگاه

  
نشست های علمی کمينه

 

عناوين سخنراني هاي برگزار شده انجمن روانشناسي ايران-شعبه استان اصفهان

موضوع سخنرانی

سخنران

نشست علمي قضا و قدر

دكتر مشكات

نوروپسيکولوژي

دکتر مجيد برکتين

درمانهاي مؤثر بر افسردگي

دکتر اميرهوشنگ مهريار